Giáo dục là sức mạnh

Giáo dục 4.0 cần phải phù hợp với Công nghiệp 4.0 và chuẩn bị cho sinh viên cho cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo sẽ xảy ra trong cuộc đời của họ. Giáo dục 4.0 Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang thay đổi thế giới, các công nghệRead More →