Sở giáo dục đào tạo TP Hồ Chí Minh

Giáo dục Việt Nam đang có nhiều hạn chế, thậm chí là cản trở đối Giáo dục STEM-STEAM nhưng dù khó, dù nhiều điều kiện chưa có thì vẫn phải “liệu cơm gắp mắm” để thực hiện STEM-STEAM. Nếu không, khoảng cách giáo dục nước nhà sẽ còn bị đẩyRead More →